Juridische onderbouw, elektronische handtekeningen en afdrukken van een elektronisch ondertekend document

 De EU-Verordening 910/2014 is de basis voor de omgang met elektronische vertrouwensdiensten, waaronder elektronische handtekeningen. Artikel 25 van die Verordening is duidelijk:

 “Rechtsgevolgen van elektronische handtekeningen

1. Het rechtsgevolg van een elektronische handtekening en de toelaatbaarheid ervan als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures mogen niet worden ontkend louter op grond van het feit dat de handtekening elektronisch is of niet aan de eisen voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen voldoet.

2. Een gekwalificeerde elektronische handtekening heeft hetzelfde rechtsgevolg als een handgeschreven handtekening.

3. Een gekwalificeerde elektronische handtekening die op een in een lidstaat afgegeven gekwalificeerd certificaat is gebaseerd, wordt in alle andere lidstaten als een gekwalificeerde elektronische handtekening erkend.”

 Sedert die EU-Verordening 910/2014 hebben ook afdrukken van documenten met een elektronische handtekening dezelfde juridische waarde als de elektronische documenten zelf, mits volgende eis:

“De elektronische handtekening van de certificaathouder kan worden gematerialiseerd in een equivalent dat voldoet aan de eisen van artikel 26 van verordening 910/2014”.

Dat bewuste artikel stelt op zijn beurt 4 eisen aan de elektronische handtekening:

1. “zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;

2. zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;

3. zij komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken, en

4. zij is op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegevens verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord”

De Belgische wetgeving verwijst op vele plekken naar deze EU-Verordening om de toepassing ervan in België kracht bij te zetten (hoewel de facto van toepassing in heel de EU). Cfr. de  Wet 21.07.2016 tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht.

Verifieer getoetst aan de wetgeving

Een afgedrukt elektronisch document voorzien van een elektronische handtekening (via Belgische eID kaart + pincode of een aan de EU-Verordening gelijkwaardig gesteld persoonlijk elektronisch certificaat of organisatiegebonden elektronisch zegel) heeft dezelfde rechtskracht als de elektronische versie, op voorwaarde dat er aan vier voorwaarden wordt voldaan:

 • ze is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;

Verifieer beantwoordt aan dit criterium want het Verifieer-document wordt ondertekend met de een “veilig middel” zoals bepaald in de EU-Verordening.

 • ze maakt het mogelijk om de ondertekenaar te identificeren;

Verifieer beantwoordt aan dit criterium omwille van de noodzakelijke registratie van de auteur bij de opmaak en bij de ondertekening van het document.

 • ze wordt aangemaakt met middelen waarover alleen de ondertekenaar controle heeft;

Verifieer beantwoordt aan dit criterium omdat Verifieer werkt met veilige toegang tot de applicatie (aanmelden met veilig middel, zoals bv. eID/pincode) en een persoonlijke elektronische ondertekenmap of “signataire” waarin de ondertekenaars de te ondertekenen documenten volledig kunnen nalezen vooraleer te ondertekenen.

 • ze is op zodanige wijze verbonden met de gegevens waarop ze betrekking heeft, zodanig dat elke latere wijziging van de gegevens kan worden opgespoord;

Verifieer® beantwoordt aan dit criterium omdat elk origineel digitaal getekend document steeds kan worden opgehaald met de VERIFIEER® code (al dan niet na eID verificatie).

Verifieer beantwoordt aan dit criterium omdat bij raadpleging van het document in de metadata (beschrijvende gegevens) van het document alle nodige identificatie van de ondertekenaar en het ondertekentijdstip werden opgeslagen, en dit volgens de regels van “langetermijn validatie” (ook na verval van het gebruikte ondertekencertificaat blijft de ondertekening verifieerbaar).

Unieke aanvullende features in die juridische sfeer

 • Elk origineel elektronisch ondertekend document kan in principe online worden opgehaald en geverifieerd op zijn geldigheid a.d.h.v. de unieke verificatiecode op het document, tenzij de verzender ervan dit niet wenste.
  In dat laatste geval wordt een elektronisch ondertekend document niet voorzien van een verificatiecode en is het document alleen beschikbaar en verifieerbaar voor wie het document op zich rechtstreeks elektronisch wordt doorgespeeld.
  Meestal kiest de verzender wel degelijk voor online verifieerbaarheid. Die online verifieerbaarheid heeft een eraan verbonden geldigheidsperiode (instelbaar door de verzender). En ook de bewaring van het document is klantinstelbaar (en die is uiteraard nooit korter dan de publieke verifieerbaarheid/geldigheid).
  Er zijn zo goed als geen andere elektronische ondertekenplatformen die deze afdrukbaarheid en bijgevolg verifieerbaarheid van elektronisch ondertekende documenten bieden en waarborgen.
 • Een verzender kan zelf instellen per soort document of soort dossier welke goedkeurings- en ondertekenweg het moet afleggen binnen de organisatie en met welke veiligheden het finaal elektronisch ondertekend document of dossier zal worden bezorgd aan bestemmelingen en al dan niet online beschikbaar gesteld voor derden ten behoeve van verificatiedoeleinden. Verifieer voegt aan de wettelijke vereisten nl. nog enkele klantinstelbare, al dan publiek verborgen controlefuncties toe, zoals bv. logging van online consultatie/verificatie, of dat enkel specifieke bestemmelingen het document kunnen raadplegen, of dat de bestemmeling de ontvangst elektronisch moet ondertekenen, of de ondertekenaar vòòr de ondertekening ook een vakje “Gelezen en goedgekeurd” moet aanvinken, …
 • Ook aflevering van een document in de federale eBox van een bestemmeling is mogelijk door de Wet van 27.2.2019 inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox. Dit betekent dat de aflevering daarin ook meteen een geldige elektronische aangetekende zending is (mits de ontvanger ervan zijn eBox heeft geactiveerd en akkoord ging met het gebruik ervan voor officiële zendingen).

Verifieer

Uw browser is oud. Hij heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites.
Lees meer over hoe uw browser te upgraden