Juridische onderbouw

Tot voor enkele hadden prints van elektronische documenten met een digitale handtekening niet dezelfde juridische waarde als de elektronische documenten zelf. Ze werden juridisch gezien beschouwd als kopieën, die in het bewijsrecht slechts een zeer beperkte waarde hebben.

Om een brug te slaan tussen de elektronische en de papieren omgeving, heeft de wetgever in 2012 (Wet van 15 februari 2012 tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, BS 7 maart 2012) een aanpassing aangebracht in de wetgeving met betrekking tot elektronische handtekeningen, waardoor het mogelijk wordt een op papier afgedrukt document even rechtsgeldig te maken als het digitaal ondertekende document. Deze bepaling is bij de modernisering van de wettelijke bepalingen behoudens gebleven (thans artikel XII.25, §11-12 van het Wetboek van Economisch Recht).

De wetgever heeft echter wel een aantal voorwaarden opgelegd voor de rechtsgeldigheid van de papieren afdruk van een elektronisch document, dat elektronisch werd ondertekend. VERIFIEER® opereert onder die Belgische wetgeving.

U vindt de wetgeving hieronder

Art.XII.25, §11vanhet Wetboek van Economisch Recht

 • “ De elektronische handtekening van de certificaathouder kan worden gematerialiseerd in een equivalent dat voldoet aan de eisen van artikel 26 van verordening 910/2014”

Artikel 26 van veordening 910/2004 bevatde vereisten die worden gesteld voor geavanceerde elektronische handtekeningen:

Een geavanceerde elektronische handtekening voldoet aan de volgende eisen:

 1. zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
 2. zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
 3. zij komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken, en
 4. zij is op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegevens verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord

De parlementaire voorbereidingen in verband met de wetswijziging in 2012 vermelden uitdrukkelijk de mogelijkheid om een referentiecode te werken:

Deze technologieën laten toe om d.m.v. bijvoorbeeld een scanner, een barcodescanner of zelfs een eenvoudige referentiecode, aangebracht op de afdruk, het originele digitale document, voorzien van de originele digitale handtekening op te vragen.

Verifieer® toetsen aan de wet

Een geprint elektronisch document voorzien van een digitale handtekening (via Belgische eID kaart + pin code) heeft ingevolge het nieuwe artikel 4, §6 van de Wet van 9 juli 2001 dezelfde rechtskracht als de elektronische versie, op voorwaarde dat er aan vier voorwaarden wordt voldaan:

 • ze is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;

Verifieer® beantwoordt aan dit criterium want het Verifieer®- document wordt ondertekend met de eID kaart + Pin code

 • ze maakt het mogelijk om de ondertekenaar te identificeren;

Verifieer® beantwoordt aan dit criterium omwille van de noodzakelijke registratie van de auteur bij de opmaak en bij de ondertekening van het document

 • ze wordt aangemaakt met middelen waarover alleen de ondertekenaar controle heeft;

Verifieer® beantwoordt aan dit criterium omdat Verifieer® werkt met een unieke combinatie van eID ondertekening + pin code + Verifieer® Code

 • ze is op zodanige wijze verbonden met de gegevens waarop ze betrekking heeft, zodanig dat elke latere wijziging van de gegevens kan worden opgespoord;

Verifieer® beantwoordt aan dit criterium omdat elk origineel digitaal getekend document steeds kan worden opgehaald met de VERIFIEER® code (al dan niet na eID verificatie)

De combinatie van verschillende technologieën die o.a. verificatie mogelijk maakt, garandeert dat zowel de digitale als het gematerialiseerde document aan die strenge voorwaarden voldoen. Met de nieuwe regelgeving gaat de technische betrouwbaarheid van elektronische documenten over naar de papieren versie. Het papieren document verkrijgt nu, net als zijn elektronische tegenhanger dus, volledige rechtskracht. Verifieer® zorgt met andere woorden een hybride handtekening.

Extra features die binnen de legale context vallen

 • Verifieer® voegt aan deze wettelijke vereisten nog enkele verborgen en openbare controlefuncties toe, zodat steeds verifieerbaar is wanneer welke organisatie of persoon, het originele document opmaakte en wie het document reeds eerder consulteerde.
 • Daarnaast en bovendien kan het digitale gecontroleerde document meteen afgehaald en/of doorgezonden worden naar een volgende belanghebbende partij zodat een interne flow in de organisatie ter ondertekening van documenten mogelijk wordt!

Verifieer

Uw browser is oud. Hij heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites.
Lees meer over hoe uw browser te upgraden